Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van ‘LASconsult Opleidingen BV’

Bedrijfsnaam : LASconsult Opleidingen BV
Statutair gevestigd : De Ynfeart 7-211, 8447 GM Heerenveen
KvK Leeuwarden : 85952583
BTW nr. : NL863801146B01

Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
LASconsult: LASconsult Opleidingen BV KvK nr.: 85952583;
Aanmelder: Bedrijf dat de kandidaat aanmeldt voor deelname aan een training, cursus of opleiding;
Kandidaat: (Potentiële) deelnemer aan een door LASconsult georganiseerde training, cursus en/of opleiding;
Opleiding: elke training, cursus of opleiding die door LASconsult georganiseerd wordt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke training, cursus en opleiding van LASconsult tenzij anders vermeld.
2.2 Op elke door LASconsult en Aanmelder of Kandidaat gesloten overeenkomst voor het volgen van een opleiding zijn deze voorwaarden van toepassing.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
2.4 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig ondertekend.
2.5 Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden voor opleidingen van toepassing.

Artikel 3. Aanmelding en inschrijving
3.1 Aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier of digitaal door middel van het volledig ingevulde en door middel van klikken op de knop ‘nu aanmelden’ op de website. Het aanmeldingsformulier dient drie weken voor de start van een opleiding in bezit te zijn van LASconsult. Latere aanmeldingen zijn mogelijk in overleg met LASconsult.
3.2 Door ondertekening of akkoordverklaring van het aanmeldingsformulier verklaart de aanmelder/kandidaat bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden voor cursussen en opleidingen van LASconsult en accepteert hij/zij deze voorwaarden en verplicht zich tot het afnemen van alle modules die noodzakelijk zijn voor het behalen van een diploma m.u.v. de sMLT opleiding. Veranderingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer deze overeengekomen zijn en wanneer deze schriftelijk worden vastgelegd.
3.3 Toelating vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren. Indien zich meer kandidaten hebben aangemeld dan door LASconsult geplaatst kunnen worden, kom tussen de niet te plaatsen kandidaten en LASconsult geen overeenkomst tot stand. De kandidaten die niet geplaatst kunnen worden, krijgen daarvan schriftelijk bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende opleiding door LASconsult een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste kandidaat op die wachtlijst bijgeschreven. Indien de kandidaat zich voor de eerstvolgende soortgelijke opleiding opnieuw aanmeldt, zal deze kandidaat bij voorrang geplaatst worden.
3.4 Na beoordeling van de aanmelding geeft LASconsult aan of de kandidaat al dan niet toegelaten is.
3.5 Na ontvangt van het aanmeldingsformulier stuurt LASconsult een bevestiging van inschrijving en twee weken voor de aanvang van de opleiding ontvangt de kandidaat een uitnodiging, waarin o.a. de locatie en aanvangstijd vermeld zijn.
3.6 LASconsult behoudt zich het recht voor om de data van de opleiding aan te passen of de opleiding te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden. Als onvoorziene omstandigheid voor annulering van een opleiding geldt bijvoorbeeld de situatie van onvoldoende aanmeldingen.
3.7 LASconsult heeft het recht om een kandidaat te weigeren, indien de kandidaat naar inzicht van LASconsult niet voldoet aan de gestelde toelatingscriteria.
3.8 De in publicaties genoemde prijzen, lesstof en data zijn altijd onder voorbehoud. LASconsult behoudt zich het recht voor deze tussentijds te wijzigen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden
4.1 De inschrijving kan alleen schriftelijk geannuleerd worden door aanmelder of kandidaat. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering (kan ook per e-mail).

4.2 Bedenktijd
4.2.1. De aanmelder en kandidaat hebben een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van het aanmeldingsformulier bij een inschrijving minimaal 30 dagen voor startdatum van de opleiding. De inschrijving voor een opleiding kan binnen deze 14 dagen termijn schriftelijk en zonder opgaaf van reden ongedaan gemaakt worden.
4.2.2 Indien inschrijving 14 tot 30 dagen voor de startdatum van de opleiding plaatsvind, dan geldt er een bedenktijd van 7 dagen. De inschrijving voor een opleiding kan binnen deze 7 dagen termijn schriftelijk en zonder opgaaf van reden ongedaan gemaakt worden
4.2.3. Indien inschrijving 7 tot 14 dagen of minder voor de startdatum van de opleiding plaatsvind, dan geldt er geen bedenktijd. De inschrijving voor een opleiding kan niet schriftelijk en zonder opgaaf van reden ongedaan gemaakt worden
4.3 Bij afzien van deelname zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn als volgt:
• 10% van het totaalbedrag bij annulering op een tijdstip langer dan 2 maanden of meer voor aanvang van de opleiding;
• 25% van het totaalbedrag bij annulering op een tijdstip tussen 2 maanden en een maand voor aanvang van de opleiding;
• 75% van het totaalbedrag bij annulering op een tijdstip van een maand of minder voor aanvang van de opleiding;
• 100% van het totaalbedrag bij annulering na aanvang van de opleiding;
• 100% van het totaalbedrag bij tussentijds beëindigen van deelname aan een opleiding.

Onder totaalbedrag van de opleiding wordt verstaan; het totaalbedrag van alle modules die noodzakelijk zijn voor het behalen van een diploma.
4.4 Zijn er kosten gemaakt, bijvoorbeeld boeken die besteld zijn, worden deze op de aanmelder en kandidaat verhaald.
4.5 De annuleringskosten zijn niet verschuldigd indien, in overleg met LASconsult, de plaats door een andere kandidaat van dezelfde aanmelder wordt ingenomen voor dezelfde opleiding indien dit toelaatbaar is voor de examenorganisatie.
4.6 Indien de opleiding in geval van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld onvoldoende bezetting, geen doorgang vindt, wordt het volledige lesgeld gerestitueerd (zie ook artikel 3.6)
4.7 Bij voortijdige beëindigen met onderling goedvinden worden reeds vooruit betaalde gelden terug betaald, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst. De kosten voor het eer beschikking gestelde materiaal worden daarop in mindering gebracht.

Artikel 5. Betalingscondities
5.1 De verschuldigde opleidingskosten worden aan de aanmelder voorafgaand aan de opleiding schriftelijk of per e-mail meegedeeld door middel van een offerte of prijsopgave.
5.2 LASconsult zal de Aanmelder voorafgaand aan de opleiding factureren voor het opleidingskosten. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Direct na betaling van de factuur is de kandidaat definitief gerechtigd aan de opleiding deel te nemen.
5.2 De opleidingskosten wordt per jaar vastgesteld. De prijs van meerjarig lopende opleidingen kan per jaar worden bijgesteld, evenals het examengeld.
5.3 Bij enkele opleidingen dient rekening gehouden te worden met examenkosten voor examens die worden afgenomen door een andere instelling. Bij de opleidingen waarvoor dit geldt, zal dit worden aangegeven.
5.4 De aanmelder die zich garant stelt voor de betaling van de opleidingskosten, verplicht zich tot het betalen van deze opleidingskosten, ongeacht een eventuele verandering in de (arbeids-)relatie tot de kandidaat.
5.5 LASconsult behoudt zich het recht voor de kandidaat de toegang tot de opleiding te onthouden zolang de factuur voor de opleidingskosten niet is betaald.
5.6 Ook kan LASconsult de relatie met de aanmelder / kandidaat in dat geval beëindigen door de overeenkomst met de aanmelder buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade die daaruit voortvloeit, op de aanmelder te verhalen.
5.7 Blijft de aanmelder in gebreke t.a.v. zijn/haar betalingsverplichtingen, dan heeft LASconsult het recht eenzijdig de opleiding te beëindigen voor de kandidaat. De verplichting van de aanmelder tot het voldoen van de verschuldigde gelden voor de opleiding blijft van kracht.
5.8 Eventuele opleidingsverklaringen, kwalificatiedocumenten, diploma’s en cijferlijsten worden pas verstrekt aan de kandidaat, nadat het gehele lesgeld is voldaan door de aanmelder.

Artikel 6. Incassovoorwaarden
6.1 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de aanmelder van rechtswege in verzuim zijn en een rente verschuldigd zijn van 1% per maand (tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is), te berekenen over het factuurbedrag tot het moment van algehele voldoening.
6.2 Naast deze wettelijke rente is de aanmelder ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van LASconsult om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Tijdstip en plaats van de opleiding
7.1 Bij de bevestiging van de inschrijving wordt door LASconsult schriftelijk meegedeeld wanneer de opleiding start en op welk tijdstip de opleiding gegeven zal worden.
7.2 Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal LASconsult, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Maar indien vervanging niet mogelijk blijkt zal LASconsult de kandidaat hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. LASconsult zal in dat geval zo snel mogelijk met alternatieve data komen.
7.3 In geval van verhindering en/of ziekte van een docent heeft de kandidaat geen recht op (schade)vergoeding.

Artikel 8. Eigendomsrecht
8.1 LASconsult is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder – maar niet beperkt tot- auteurs- en merkrechten, ter zake van alle door LASconsult ontwikkelde opleidingsproducten.
8.2 Het materiaal voor een opleiding is exclusief bestemd voor de kandidaat van LASconsult en blijft in alle gevallen eigendom van LASconsult.
8.3 Het is aanmelder en kandidaat niet toegestaan een dergelijk opleidingsproduct zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LASconsult te veelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.
8.4 Het is de aanmelder en kandidaat niet toegestaan om op basis van de door LASconsult ontwikkelde opleiding en/of de ontwikkelde opleidingsproducten, zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LASconsult.
8.5 Bij iedere overtreding door aanmelder en/of kandidaat van het bepaalde in artikel 7.3 en artikel 7.4 verbeurt aanmelder en/of kandidaat ten behoeve van LASconsult een direct opeisbare boete

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Het aan een kandidaat ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, nog worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de opleiding zijn gesteld.
9.2 LASconsult behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma en de inhoud van de opleiding alsmede het docententeam aan te brengen.
9.3 LASconsult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden studiemateriaal.
9.4 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is LASconsult niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, productschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
9.5 LASconsult betracht ten aanzien van de opleiding uiterste zorgvuldigheid. Indien er toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie, of andere gebreken, dan is LASconsult op geen enkele wijze aansprakelijk voor de direct geleden schade.
9.6 In het geval van een gebrek aan de zijde van LASconsult hebben aanmelder en kandidaat niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.

Artikel 10. Klachtenregeling
10.1 De regeling ziet er op toe dat de kandidaat en andere gebruikers hun onvrede kunnen uiten over de uitvoering en de dienstverlening van LASconsult. De klachtenregeling past in het algemene kwaliteitsbeleid van LASconsult.
10.2 De kandidaat en andere gebruikers kunnen schriftelijk een klacht indienen bij de opleidingscoördinator van LASconsult.

10.3 De ingediende klacht wordt door LASconsult binnen een termijn van 4 weken na schriftelijk ontvangst van de klacht afgehandeld en de indiener van de klacht wordt binnen deze gestelde termijn schriftelijk van de uitkomst op de hoogte gebracht.
10.4 Indien er langere tijd nodig is om onderzoek naar de klacht te doen om een juiste afhandeling te kunnen garanderen, wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn op de hoogte gesteld, inclusief de reden van uitstel. Tevens wordt hierbij een vervolg termijn aangegeven van maximaal 4 extra weken.
10.5 Als onafhankelijke derde partij fungeert het Nederlands Instituut Lastechniek (NIL). De uitspraak van het NIL is bindend na overleg en overeenkomst met LASconsult.

Artikel 11. Akkoord met deze voorwaarden
11.1 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de aanmelder/kandidaat bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden trainingen, cursussen en opleidingen van LASconsult en accepteert hij/zij deze voorwaarden. Veranderingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer deze schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 12. Geldigheid voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden vervangen alle eerder gepubliceerde versies. De meest actuele voorwaarden treft u op: www.LASconsult.nl.
Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van ‘de Groot LASconsult VOF’

Bedrijfsnaam : de Groot LASconsult V.O.F.
Statutair gevestigd : De Ynfeart 7-211, 8447 GM Heerenveen
KvK Leeuwarden : 74162748
BTW nr. : 859794003B01

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker : V.O.F. de Groot LASconsult KvK nr.: 74162748
Opdrachtgever : elke partij die een overeenkomst aangaat met de gebruiker;
Overeenkomst : de overeenkomst van dienstverlening.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LASCONSULT hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Partijen kunnen voor de te verrichten werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.3. De offertes en aanbiedingen zijn geldig voor een periode van dertig dagen, tenzij anders is aangegeven.
3.4. Alle offertes en aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als reacties op uitnodigingen van Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden de Gebruiker op geen enkele wijze, tenzij de Opdrachtgever het aanbod schriftelijk heeft bevestigd en de Gebruiker deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
3.5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
4.1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen.
4.10. bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
4.12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4.13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
4.14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van bijvoorbeeld lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4.15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker: alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
­ indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
­ indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden, of;
­ bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
5.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wèl tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht
6.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betaling en incassokosten
7.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.2. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de opengevallen rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
8.2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
8.4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
9.1. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
9.2. Indien van een gebrek niet tijdig melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9.3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9.4. Na verloop van de reclamatietermijn overeengekomen in lid 6 zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
9.5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
9.6. Na een periode van drie maanden hebben de opdrachtgever –en eventuele derden- niet meer het recht om te reclameren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende(n) of ondergeschikten

Artikel 11. Vrijwaring
11.1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
12.2. Alle documenten, waaronder rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, tekeningen, software etc. die door de gebruiker zijn verschaft, zijn bestemd voor exclusief gebruik door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag deze documenten niet –aan derden- openbaar maken zonder dat de gebruiker hiervoor zijn toestemming heeft verleend, tenzij de aard van de overeenkomst zich hier niet tegen verzet.
12.3. De Gebruiker heeft het recht om de informatie die zij tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden heeft opgedaan te gebruiken bij de uitvoering van andere opdrachten c.q. werkzaamheden. De aan de Gebruiker toevertrouwde informatie wordt hierbij niet openbaar gemaakt aan derden.

Artikel 13. Personeelsbepaling
13.1. Tijdens de duur van de overeenkomst tot één jaar na de beëindiging hiervan is het de Opdrachtgever verboden om op elke wijze, direct of indirect, personeel –al dan niet tegen betaling- in te schakelen of in dienst te nemen dat werkzaam is bij Gebruiker.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2. De rechter te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden
15.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
15.2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.