Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van ‘LASconsult Opleidingen BV’

Bedrijfsnaam : LASconsult Opleidingen BV
Statutair gevestigd : De Ynfeart 7-211, 8447 GM Heerenveen
KvK Leeuwarden : 85952583
BTW nr. : NL863801146B01

Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
LASconsult: LASconsult Opleidingen BV KvK nr.: 85952583;
Aanmelder: Bedrijf dat de kandidaat aanmeldt voor deelname aan een training, cursus of opleiding;
Kandidaat: (Potentiële) deelnemer aan een door LASconsult georganiseerde training, cursus en/of opleiding;
Opleiding: elke training, cursus of opleiding die door LASconsult georganiseerd wordt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke training, cursus en opleiding van LASconsult tenzij anders vermeld.
2.2 Op elke door LASconsult en Aanmelder of Kandidaat gesloten overeenkomst voor het volgen van een opleiding zijn deze voorwaarden van toepassing.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
2.4 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig ondertekend.
2.5 Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden voor opleidingen van toepassing.

Artikel 3. Aanmelding en inschrijving
3.1 Aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier of digitaal door middel van het volledig ingevulde en door middel van klikken op de knop ‘nu aanmelden’ op de website. Het aanmeldingsformulier dient drie weken voor de start van een opleiding in bezit te zijn van LASconsult. Latere aanmeldingen zijn mogelijk in overleg met LASconsult.
3.2 Door ondertekening of akkoordverklaring van het aanmeldingsformulier verklaart de aanmelder/kandidaat bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden voor cursussen en opleidingen van LASconsult en accepteert hij/zij deze voorwaarden en verplicht zich tot het afnemen van alle modules die noodzakelijk zijn voor het behalen van een diploma m.u.v. de sMLT opleiding. Veranderingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer deze overeengekomen zijn en wanneer deze schriftelijk worden vastgelegd.
3.3 Toelating vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren. Indien zich meer kandidaten hebben aangemeld dan door LASconsult geplaatst kunnen worden, kom tussen de niet te plaatsen kandidaten en LASconsult geen overeenkomst tot stand. De kandidaten die niet geplaatst kunnen worden, krijgen daarvan schriftelijk bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende opleiding door LASconsult een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste kandidaat op die wachtlijst bijgeschreven. Indien de kandidaat zich voor de eerstvolgende soortgelijke opleiding opnieuw aanmeldt, zal deze kandidaat bij voorrang geplaatst worden.
3.4 Na beoordeling van de aanmelding geeft LASconsult aan of de kandidaat al dan niet toegelaten is.
3.5 Na ontvangt van het aanmeldingsformulier stuurt LASconsult een bevestiging van inschrijving en twee weken voor de aanvang van de opleiding ontvangt de kandidaat een uitnodiging, waarin o.a. de locatie en aanvangstijd vermeld zijn.
3.6 LASconsult behoudt zich het recht voor om de data van de opleiding aan te passen of de opleiding te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden. Als onvoorziene omstandigheid voor annulering van een opleiding geldt bijvoorbeeld de situatie van onvoldoende aanmeldingen.
3.7 LASconsult heeft het recht om een kandidaat te weigeren, indien de kandidaat naar inzicht van LASconsult niet voldoet aan de gestelde toelatingscriteria.
3.8 De in publicaties genoemde prijzen, lesstof en data zijn altijd onder voorbehoud. LASconsult behoudt zich het recht voor deze tussentijds te wijzigen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden
4.1 De inschrijving kan alleen schriftelijk geannuleerd worden door aanmelder of kandidaat. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering (kan ook per e-mail).

4.2 Bedenktijd
4.2.1. De aanmelder en kandidaat hebben een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van het aanmeldingsformulier bij een inschrijving minimaal 30 dagen voor startdatum van de opleiding. De inschrijving voor een opleiding kan binnen deze 14 dagen termijn schriftelijk en/of digitaal middels het Modelformulier voor herroeping zonder opgaaf van reden ongedaan gemaakt worden.
4.2.2 Indien inschrijving 14 tot 30 dagen voor de startdatum van de opleiding plaatsvind, dan geldt er een bedenktijd van 7 dagen. De inschrijving voor een opleiding kan binnen deze 7 dagen termijn schriftelijk en zonder opgaaf van reden ongedaan gemaakt worden
4.2.3. Indien inschrijving 7 tot 14 dagen of minder voor de startdatum van de opleiding plaatsvind, dan geldt er geen bedenktijd. De inschrijving voor een opleiding kan niet schriftelijk en zonder opgaaf van reden ongedaan gemaakt worden
4.3 Bij afzien van deelname zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn als volgt:
• 10% van het totaalbedrag bij annulering op een tijdstip langer dan 2 maanden of meer voor aanvang van de opleiding;
• 20% van het totaalbedrag bij annulering op een tijdstip tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding;
• 30% van het totaalbedrag bij annulering op een tijdstip van 1 maand en 2 weken voor aanvang van de opleiding;
• 50% van het totaalbedrag bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding;

• 100% van het totaalbedrag bij annulering na aanvang van de opleiding voor zakelijke en STAP-budget aanmeldingen;
• 100% van het totaalbedrag bij tussentijds beëindigen van deelname aan een opleiding voor zakelijke en STAP-budget aanmeldingen en 50% voor particuliere aanmeldingen.

Onder totaalbedrag van de opleiding wordt verstaan; het totaalbedrag van alle modules die noodzakelijk zijn voor het behalen van een diploma.
4.4 Zijn er kosten gemaakt, bijvoorbeeld boeken die besteld zijn, worden deze op de aanmelder en kandidaat verhaald.
4.5 De annuleringskosten zijn niet verschuldigd indien, in overleg met LASconsult, de plaats door een andere kandidaat van dezelfde aanmelder wordt ingenomen voor dezelfde opleiding indien dit toelaatbaar is voor de examenorganisatie.
4.6 Indien de opleiding in geval van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld onvoldoende bezetting, geen doorgang vindt, wordt het volledige lesgeld gerestitueerd (zie ook artikel 3.6)
4.7 Bij voortijdige beëindigen met onderling goedvinden worden reeds vooruit betaalde gelden terug betaald, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst. De kosten voor het eer beschikking gestelde materiaal worden daarop in mindering gebracht.

Artikel 5. Betalingscondities
5.1 De verschuldigde opleidingskosten worden aan de aanmelder voorafgaand aan de opleiding schriftelijk of per e-mail meegedeeld door middel van een offerte of prijsopgave.
5.2 LASconsult zal de Aanmelder voorafgaand aan de opleiding factureren voor het opleidingskosten. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Direct na betaling van de factuur is de kandidaat definitief gerechtigd aan de opleiding deel te nemen.
5.2 De opleidingskosten wordt per jaar vastgesteld. De prijs van meerjarig lopende opleidingen kan per jaar worden bijgesteld, evenals het examengeld.
5.3 Bij enkele opleidingen dient rekening gehouden te worden met examenkosten voor examens die worden afgenomen door een andere instelling. Bij de opleidingen waarvoor dit geldt, zal dit worden aangegeven.
5.4 De aanmelder die zich garant stelt voor de betaling van de opleidingskosten, verplicht zich tot het betalen van deze opleidingskosten, ongeacht een eventuele verandering in de (arbeids-)relatie tot de kandidaat.
5.5 LASconsult behoudt zich het recht voor de kandidaat de toegang tot de opleiding te onthouden zolang de factuur voor de opleidingskosten niet is betaald.
5.6 Ook kan LASconsult de relatie met de aanmelder / kandidaat in dat geval beëindigen door de overeenkomst met de aanmelder buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade die daaruit voortvloeit, op de aanmelder te verhalen.
5.7 Blijft de aanmelder in gebreke t.a.v. zijn/haar betalingsverplichtingen, dan heeft LASconsult het recht eenzijdig de opleiding te beëindigen voor de kandidaat. De verplichting van de aanmelder tot het voldoen van de verschuldigde gelden voor de opleiding blijft van kracht.
5.8 Eventuele opleidingsverklaringen, kwalificatiedocumenten, diploma’s en cijferlijsten worden pas verstrekt aan de kandidaat, nadat het gehele lesgeld is voldaan door de aanmelder.

Artikel 6. Incassovoorwaarden
6.1 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de aanmelder van rechtswege in verzuim zijn en een rente verschuldigd zijn van 1% per maand (tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is), te berekenen over het factuurbedrag tot het moment van algehele voldoening.
6.2 Naast deze wettelijke rente is de aanmelder ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van LASconsult om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Tijdstip en plaats van de opleiding
7.1 Bij de bevestiging van de inschrijving wordt door LASconsult schriftelijk meegedeeld wanneer de opleiding start en op welk tijdstip de opleiding gegeven zal worden.
7.2 Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal LASconsult, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Maar indien vervanging niet mogelijk blijkt zal LASconsult de kandidaat hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. LASconsult zal in dat geval zo snel mogelijk met alternatieve data komen.
7.3 In geval van verhindering en/of ziekte van een docent heeft de kandidaat geen recht op (schade)vergoeding.

Artikel 8. Eigendomsrecht
8.1 LASconsult is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder – maar niet beperkt tot- auteurs- en merkrechten, ter zake van alle door LASconsult ontwikkelde opleidingsproducten.
8.2 Het materiaal voor een opleiding is exclusief bestemd voor de kandidaat van LASconsult en blijft in alle gevallen eigendom van LASconsult.
8.3 Het is aanmelder en kandidaat niet toegestaan een dergelijk opleidingsproduct zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LASconsult te veelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.
8.4 Het is de aanmelder en kandidaat niet toegestaan om op basis van de door LASconsult ontwikkelde opleiding en/of de ontwikkelde opleidingsproducten, zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LASconsult.
8.5 Bij iedere overtreding door aanmelder en/of kandidaat van het bepaalde in artikel 7.3 en artikel 7.4 verbeurt aanmelder en/of kandidaat ten behoeve van LASconsult een direct opeisbare boete

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Het aan een kandidaat ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, nog worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de opleiding zijn gesteld.
9.2 LASconsult behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma en de inhoud van de opleiding alsmede het docententeam aan te brengen.
9.3 LASconsult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden studiemateriaal.
9.4 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is LASconsult niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, productschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
9.5 LASconsult betracht ten aanzien van de opleiding uiterste zorgvuldigheid. Indien er toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie, of andere gebreken, dan is LASconsult op geen enkele wijze aansprakelijk voor de direct geleden schade.
9.6 In het geval van een gebrek aan de zijde van LASconsult hebben aanmelder en kandidaat niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.

Artikel 10. Klachtenregeling
10.1 De regeling ziet er op toe dat de kandidaat en andere gebruikers hun onvrede kunnen uiten over de uitvoering en de dienstverlening van LASconsult. De klachtenregeling past in het algemene kwaliteitsbeleid van LASconsult.
10.2 De kandidaat en andere gebruikers kunnen schriftelijk een klacht indienen bij de opleidingscoördinator van LASconsult.

10.3 De ingediende klacht wordt door LASconsult binnen een termijn van 4 weken na schriftelijk ontvangst van de klacht afgehandeld en de indiener van de klacht wordt binnen deze gestelde termijn schriftelijk van de uitkomst op de hoogte gebracht.
10.4 Indien er langere tijd nodig is om onderzoek naar de klacht te doen om een juiste afhandeling te kunnen garanderen, wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn op de hoogte gesteld, inclusief de reden van uitstel. Tevens wordt hierbij een vervolg termijn aangegeven van maximaal 4 extra weken.
10.5 Als onafhankelijke derde partij fungeert het Nederlands Instituut Lastechniek (NIL). De uitspraak van het NIL is bindend na overleg en overeenkomst met LASconsult.

Artikel 11. Akkoord met deze voorwaarden
11.1 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de aanmelder/kandidaat bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden trainingen, cursussen en opleidingen van LASconsult en accepteert hij/zij deze voorwaarden. Veranderingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer deze schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 12. Geldigheid voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden vervangen alle eerder gepubliceerde versies. De meest actuele voorwaarden treft u op: www.LASconsult.nl.
Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.