Wijzigingen geldigheid voor o.a. VTw certificaat houders is aanstaande.

Als VTw-er of als onderzoeker met andere NDO-technieken ben je gecertificeerd volgens de norm EN-ISO 9712. De norm voor ‘kwalificatie en certificatie voor NDO personeel’ is onlangs gewijzigd. De nieuwe EN-ISO 9712:2021 kent een flink aantal wijzigingen t.o.v. de 2012 versie. Binnenkort gaan de certificerende instanties deze wijzigingen in hun regelementen doorvoeren (Hobeon SKO vanaf 01-10-2022). Hieronder lees je de meest in het oog springende wijzigingen.

Hercertificatie (na 10 jaar)
De meest belangrijke wijziging is dat
; Het hercertificatie onderzoek met succes geheel moet zijn afgerond vóór de vervaldatum van het huidige certificaat. Dit houdt in dat als een hercertificatie aanvraag de vervaldatum niet aangevraagd én afgerond is, er een nieuw volledig examen uitgevoerd moet worden (theorie en praktijk). Mocht je niet voor de eerste keer slagen voor je hercertificatie praktijkexamen, dan mag je dat 2x overdoen na minimaal 7 dagen. Examens hercertificering moeten dus tijdig worden ingepland!

Kijk dus goed naar de vervaldatum van jou certificaat. Is jouw certificaat binnen 3 maanden aan de 10 jaarlijkse hercertificatie toe, neem dan z.s.m. contact met ons op voor het inplannen van een hercertificatie praktijk examen (schrijven werkinstructie en onderzoeken van 3 proefstukken). Na 1 oktober 2022 is het zondermeer kunnen hercertificeren na de vervaldatum van het certificaat niet meer mogelijk!

Gezichtsvermogen:
Bij elke aanvraag moet zoals gebruikelijk een verklaring over het gezichtsvermogen worden meegestuurd. Nieuw is dat voor verlengingen en hercertificatie ook een verklaring over het kunnen onderscheiden van kleuren en grijstinten moet worden overlegd. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

Vaak wordt een medisch erkende optometrist voor het onderzoek ingeschakeld. Als het gezichtsvermogen wordt onderzocht door een ‘niet medisch erkend persoon’, dan moet deze persoon hiervoor namens de werkgever zijn goedgekeurd door een niveau 3 certificaathouder. Het bedrijfsintern keuren van het gezichtsvermogen mag dus uitgevoerd worden, mits deze medewerker goedgekeurd is door een niveau 3 certificaathouder (of medisch erkend is). LASconsult beschikt over een niveau 3 certificaathouder die een ‘niet medisch erkend medewerker’ na een korte cursus en praktijktoets kan goedkeuren voor het uitvoeren van deze onderzoeken.

Initiële certificatie:
De voor initiële certificatie benodigde ervaring is in de nieuwe uitgave van de norm gedefinieerd in een aantal dagen (voorheen een aantal uren). Het aantal dagen wordt verkregen door het aantal opgedane ervaringsuren te delen door 7. Dit vraagt een zekere administratie om de ervaring aan te tonen. LASconsult kan helpen in het proces om voldoende ervaring aan te tonen.

Gedocumenteerde bewijsstukken met betrekking tot de ervaring moeten worden bevestigd door de werkgever of de functionaris die toezicht heeft gehouden. Het toezicht moet zijn uitgevoerd door een niveau 2 of niveau 3 certificaathouder of vakbekwaam persoon die naar het oordeel van de certificerende instantie voldoende kennis en vaardigheden beschikt om adequaat toezicht uit te oefenen. LASconsult beschikt over niveau 2 en niveau 3 certificaathouders die toezicht kunnen uitvoeren in het proces om voldoende ervaring aan te tonen.

Examenresultaten blijven 5 jaar geldig. Die tijd kan worden gebruikt om ervaring op te doen indien dit nog onvoldoende het geval is.

Verlenging van certificatie:
Voorheen kon verlenging aangevraagd worden door middel van het indienen van een werkgeversverklaring, rapporten van uitgevoerde onderzoeken en een attest van goed gezichtsvermogen. Voor alle niveaus geldt nu dat verlenging kan worden verkregen door middel van: een werkgeversverklaring + rapporten van uitgevoerde onderzoeken + een attest van goed gezichtsvermogen + het succesvol afleggen van een verkort praktijkexamen. Er zal dus elke 5 jaar een praktijkexamen uitgevoerd moeten worden teneinde het certificaat te behouden!

Hiervoor dient u contact op te nemen met een door de certificerende instantie erkend Examination Centre voor het inplannen van een praktijkexamen. LASconsult is onlangs door Hobéon SKO geauditeerd als Examination Centre en de verwachting is de erkenning voor de zomervakantie af te ronden.

Volgens de ISO 9712 is verlenging ook mogelijk via een puntensysteem, maar dat vereist veel administratie en wordt daarom niet aanbevolen. Meer informatie over het puntensysteem kan bij LASconsult opgevraagd worden.

Een andere wijziging is dat als de aanvraag na de vervaldatum van het huidige certificaat wordt ontvangen (maar nog wel binnen 12 maanden) krijgt het nieuwe certificaat een geldigheid die ingaat wanneer aan alle eisen is voldaan. Het nieuwe certificaat sluit qua geldigheid niet aan bij het huidige certificaat. Er is een onderbreking van de certificatie.

Altijd op de hoogte van wijzigingen
Als opleider is het onze taak om altijd op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in de las-, NDO- en inspectienormen. Tijdens onze opleidingen worden actuele wijzigingen direct doorgevoerd en buiten de opleidingen waar mogelijk gedeeld met derden.